1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

Poskytovateľ – športový klub Vzdušná akrobacia, sídlo: Húščavová 1151/3, 84101 Bratislava, IČO: 53073410

Inštruktor – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové a individuálne cvičenia

Klient – fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom alebo prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa

Rozvrh – zoznam jednotlivých skupinových hodín v kalendári

Jednorazové hodiny – workshopy

Bankové spojenie:

účet: SK58 1100 0000 0029 4508 5524

názov účtu: Vzdušná akrobacia

poznámka: členský poplatok + meno prihláseného

2. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Klientom.

3. Predmet poskytovania služieb

Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:

  • sprostredkovanie skupinových a individuálnych cvičení, najmä vzdušná akrobacia na kruhoch, vzdušná akrobacia na plachtách, strečing, silový tréning, joga, flying pole, fitness, tanec a ďalšie
  • online rezervácie na jednotlivé cvičenia prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa

Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na ich zmenu. Klient je povinný za službu uhradiť poplatok v zmysle aktuálneho cenníka.

Ceny za služby sú v cenníku uvádzané ako ceny konečné.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.

4. Rozvrh a prihlásenie

Rozvrh je zverejnený na webovej stránke www.vzdusnaakrobacia.sk v sekcii prihlásenie. Nový rozvrh sa zverejňuje pár dni pre začatím kurzu.

Akonáhle sa zverejní nový rozvrh alebo termíny jednorazových hodín a otvorí sa rezervačná brána, je možné vykonať rezerváciu na jednorazovú konkrétnu hodinu alebo pravidelný kurz.

Rezervácie môže klient uskutočniť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.vzdusnaakrobacia.sk, prostredníctvom poslaním emailu na vzdusnaakrobacia@gmail.com, správou cez instragram na profil vzdusna_akrobacia, správou na facebookovú stránku na vzdušná akrobacia, prípadne telefonicky na +421 915 149 411 alebo +421 911 134 973.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť, či zmeniť inštruktora a klient nemá v danej situácii nárok na vrátenie peňazí.

5. Platobné a dodacie podmienky

Klient je povinný uhradiť pravidelný členský poplatok najneskôr v prvý deň, kedy sa mu začína kurz platbou na účet, prípadne platbou v hotovosti. Pri jednorazových hodinách je klient povinný uhradiť kurz najneskôr v deň konania sa tejto hodiny platbou na účet, prípadnej platbou v hotovosti

V prípade, že sa prihlásil na hodinu nedostačujúci počet klientov, si poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť danú hodinu.

Služby sa poskytujú v Centre Vzdušnej Akrobacie, na Plynárenskej č. 3- budova B a budova D v Bratislave, pokiaľ nie je určené inak.

6. Reklamačný poriadok a storno podmienky

6.1. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

Klient má právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy najneskôr do 48 hodín pred začiatkom poskytovania služby na ktorú sa zaregistroval. V prípade odstúpenia po tejto lehote je klient povinný uhradiť plnú výšku poplatku. V prípade, že si klient zakúpil kurz a vymešká dve a viac hodín, má právo len na dve náhradné hodiny, ktoré môže využiť najneskôr do skončenia konkrétneho kurzu po predchádzajúcej dohode s Inštruktorom. Klient si ďalšie vymeškané hodiny nemôže preniesť do nasledujúceho ani iného kurzu a poskytovateľ za vymeškané hodiny peniaze nevracia. V prípade porušenia podmienok , za ktorých si môže klient hodinu nahradiť, je klientovi účtovaná pokuta vo výške 5O eur. Zároveň, ak sa klient neozve poskytovateľovi s požiadavkou o náhradnú hodinu, poskytovateľ nie je povinný s takouto žiadosťou kontaktovať klienta.

Za predpokladu, ak sa klient rozhodne prerušiť/ukončiť kurz z dôvodu Corona vírusu, nie je poskytovateľ povinný mu ponúknuť viac ako dve náhradné hodiny alebo vrátiť peniaze za kurz. Za predpokladu, že sa bude musieť štúdio zatvoriť na základe nariadenia Ministerstva alebo vlády SR, pravidelné kurzy sa prerušia a budú pokračovať až po skončení takéhoto obmedzenia.

6.2. Reklamácia služby

V prípade, že je Klientovi poskytnutá služba so závadou má právo podať písomnú reklamáciu v lehote 7 dní od poskytnutia danej služby. Poskytovateľ posúdi reklamáciu v lehote 14 dní a podá písomné vyrozumenie Klientovi.

Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie a tieto preukázateľne skutkovo podložiť.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Poskytovateľ bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť Klient má právo na zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

7. Zodpovednosť

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v štúdiu alebo v priestoroch šatne.

Klient využíva Služby Poskytovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

V prípade ak klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok, alebo priestor štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (inštruktorom) a ihneď ukončiť využívanie služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov poskytovateľa alebo inštruktorov.

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za poranenia a úrazy, smrť, ktoré si klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, precenením síl, zamlčaním zdravotného stavu, neúplným poskytnutím informácií o zdravotnom stave, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu, nedodržaním pokynov a vnútorných predpisov prevádzkovateľa, nerešpektovaním pokynov inštruktora alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Klient je povinný najmä:

– riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa

– platiť poplatok za poskytnutú službu podľa aktuálneho cenníka

– poskytnúť prevádzkovateľovi riadne, ucelené a pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave a tieto v prípade potreby bezodkladne aktualizovať formou vypísania a doplnenia dotazníka o zdravotnom stave klienta

–  bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi všetky klientovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb prevádzkovateľom

– nevyužívať služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších klientov prevádzkovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzovali prevádzkovateľa

– využívať služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, zmluvnými dojednaniami, týmto dokumentom a vnútornými predpismi prevádzkovateľa

– nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nefajčiť / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby

– nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb so zjavnou prenosnou alebo infekčnou chorobou / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby v prípade, ak príznaky infekčnej choroby nie sú touto chorobou, hoci sa tak javia (napríklad príznaky sezónnych alergií), je klient povinný preukázať svoj zdravotný stav potvrdením od lekára. V opačnom prípade sa má za to, že ide o také ochorenie, ktoré prevádzkovateľa oprávňuje vykázať klienta z priestoru určeného na poskytovanie služieb

– zdržiavať sa v priestore primerane upravený a zachovávať hygienické štandardy tak, aby svojou prítomnosťou neobťažoval ostatných klientov prevádzkovateľa

– Klient je povinný všetky poskytované športové zariadenia a pomôcky (náradie, matrace, závažia, expandre, balančné pomôcky,…a ostatné) ktoré používal, odkladať bezprostredne po odcvičení na vyhradené miesta. Klient je celkovo povinný počas návštevy udržiavať v priestoroch športovo-rehabilitačného centra poriadok a čistotu.

 

8.2 Klient nesmie najmä / v prípade porušenia týchto povinností je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby/

– v priestoroch určenom na poskytovanie služieb fotografovať alebo filmovať iných klientov, resp. akékoľvek iné osoby bez ich súhlasu poskytnutého osobitne na fotografovanie a filmovanie.

– správať sa hlučne, agresívne, obmedzovať v pokojnom využívaní služieb ostatných klientov

– zasahovať do technického vybavenia

– ničiť majetok prevádzkovateľa; v prípade dokázateľného poškodenia majetku prevádzkovateľa je klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť

 

8.3 Podmienkou poskytovania služieb je zdravotná spôsobilosť klienta. Klient z uvedeného dôvodu poskytuje prevádzkovateľovi informácie o zdravotnom stave a to formou riadne vypísaného a podpísaného dotazníka o svojom zdravotnom stave. Klient je povinný svoj zdravotný stav opísať pravdivo a nič dôležité nezamlčať. Klient je povinný upozorniť prevádzkovateľa na akúkoľvek zmenu jeho zdravotného stavu, ktorá nastane od vyplnenia posledného dotazníka a to uvedením tejto zmeny do dotazníka. Ak klient takúto zmenu nenahlási písomne doplnením do dotazníka, má sa zato, že k žiadnej zmene v jeho zdravotnom stave nedošlo.

Klient prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa na cvičeniach výlučne na vlastné riziko. Člen berie na vedomie, že priestory klubu sú/môžu byť monitorované kamerovým bezpečnostným systémom. Člen prehlasuje, že súhlasí so zverejnením fotografií a videí vyhotovených v priestoroch prevádzky na sociálnych mediach a webe prevádzkovateľa.

Do priestorov, v ktorých prevádzkovateľ poskytuje služby je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo inak fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, osobám v znečistenom alebo zjavne nevhodnom oblečení, osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu do priestorov, alebo ich z priestorov, v ktorých sa poskytujú služby vykázal. Takéto osoby môže prevádzkovateľ kedykoľvek vykázať a cena za kurz automaticky prepadá v prospech prevádzkovateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje vykonávať danú činnosť.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na spojenie skupín z viacerých výkonnostných alebo vekových kategórii, ak sa niektorá zo skupín nenaplnila minimálnym počtom 6 klientov čo je minimálny počet na otvorenie danej skupiny.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby inštruktorom z iného štúdia.

9. Záverečné ustanovenia

Klient berie na vedomie, že priestory zariadenia sú/môžu byť monitorované kamerovým bezpečnostným systémom.

Klient dáva prevádzkovateľovi zariadenia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane osobitných kategórii osobných údajov, a to na účely vyplývajúce z prevádzky zariadenia, z realizácie Zmluvy o poskytovaní služieb, zo zákonných povinností prevádzkovateľa a z požiadaviek príslušných štátnych orgánov. Klient súhlas udeľuje na dobu potrebnú na plnenie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, pričom v rámci tejto doby ho nie je možné odvolať.

Klient vykonaním rezervácie vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto obchodných podmienok na právny vzťah z toho založený medzi ním a Poskytovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením obchodných podmienok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť znenie obchodných podmienok podľa potreby.

Poskytovateľ a Klient súhlasia s elektronickou formou komunikácie prostredníctvom e-mailu, instagramu, facebooku a telefonickej komunikácie a uznávajú ju ako záväzne platnú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 17.10.2021.